RFID Wristband

RFID Wristband คือ RFID Tag ประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาในรูปของ สายรัดข้อมือ เพื่อใช้ในการสวมใส่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ตัวอย่างการใช้งาน RFID Wristband ที่นิยมใช้และพบเห็นได้ทั่วไป เช่น การใช้งานในระบบ E-payment, การปลดล็อคตู้ล็อคเกอร์, การใช้งานภายในสวนน้ำ และสถานที่ออกกำลังกาย นอกจากนี้ RFID Wristband ยังถูกนำมาเป็นไอเดียสำหรับงาน Organize เพื่อสร้างสีสันให้กับงานต่าง ๆ ได้อีกด้วย

การเลือกใช้งาน : ขึ้นอยู่กับความชอบและรูปแบบของงานที่จะนำไปใช้ RFID Wristband สามารถใส่ Chip ได้ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น คลื่นความถี่ LF (125 Khz.) HF (13.56 Mhz.) หรือ UHF (900 Mhz.)

ข้อควรระวัง : ระยะการอ่านด้วย RFID Wristband สามารถหวังผลอ่านได้ไม่ไกลนัก RFID Wristband สำหรับคลื่นความถี่ LF และ HF เป็นการแตะเพื่ออ่าน ส่วนคลื่นความถี่ UHF มีระยะการอ่านด้วย Integrated อยู่ที่ไม่เกิน 30 ซม. หากต้องการระยะการอ่านที่มากกว่านี้สำหรับคลื่นความถี่ UHF สามารถสอบถามเพิ่มเติม Tel. 02-136-9171-4 หรือ Line : @smartidentify

RFID Wristband

 • RFID Elastic Fabric Wristband
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-01
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-02
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-03
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-04
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-05
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-06
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-07
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-08
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-09
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-10
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-11
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-12
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-13
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-14
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-15
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-16
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-17
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-18
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-19
  0.00 ฿
 • RFID Silicone Wristband : WB-SL-20
  0.00 ฿
 • RFID Nylon Wristband : WB-NL-01
  0.00 ฿
 • RFID Nylon Wristband : WB-NL-02
  0.00 ฿
 • RFID Nylon Wristband : WB-NL-03
  0.00 ฿
Visitors: 4,259